Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Zbuczyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://zbuczyn.pl/

Pierwsza publikacja strony internetowej: 02.11.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 05.08.2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
  • Może brakować tekstów alternatywnych do wszystkich obrazów.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

 

WYŁĄCZENIA

 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

 

data sporządzenia deklaracji. 05.08.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, której wynikiem jest uzyskanie 100 % zgodności z wymaganiami oraz ze strony Validator utilitia dostępności cyfrowej.

https://validator.utilitia.pl/analysis/6241545dbd198377df0002ec

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=12acfc82-df1b-4f55-8015-a0792dc6e988

Na stronie używane są standardowe skróty klawiaturowe

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

Wyznacza się numer komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji - 796-551-334

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Paweł Wiśniewski  e-mail: pawel.wisniewski@zbuczyn.pl  ,kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25-641 63 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organ odpowiedzialny za postępowanie odwoławcze: Wójt Gminy Zbuczyn
adres: ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
e-mail: ug@zbuczyn.pl
telefon: 25 641 63 90

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Budynek: Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1 w Zbuczynie

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z wejść posiada podjazd dla wózków.

Z obu wejść na parter budynku prowadzą schody.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Przy jednych drzwiach wejściowych zainstalowano system przywoływania dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia pomocy w obsłudze.

Pracownicy Urzędu oferują pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 08:09:40przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: Paweł Wiśniewski
Podmiot udostępniający: Gmina Zbuczyn
Odwiedziny:539

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo